Banner Default Image

Защита на данните

Защита на данни

Pro-Force приема сериозно сигурността и поверителността на личните данни. Pro-Force трябва да събира и използва информация за субектите на данни като част от нашите бизнес дейности и за да предоставя услуги. По отношение на нашите задължения съгласно Закона за защита на данните от 2018 г. (Закона) и Общите регламенти за защита на данните на ЕС (GDPR), Pro-Force има задължението да уведоми всички субекти на данни за информацията, съдържаща се в тази политика.

Click here to read Pro-Force's full Data Protection Policy